Wie zijn we

Algemeen Kijk op hulpverlening JaarverslagVAPH-land

Kijk op hulpverlening

1. Opdrachtverklaring

Begeleidingscentrum Dennenhof helpt kinderen met een gedrags-, emotionele- en/of autisme spectrumstoornis opgroeien in de huidige samenleving. Begeleidingscentrum Dennenhof zoekt samen met alle betrokkenen rondom het kind naar de meest geschikte gedeelde zorg.

2. Uitgangspunten

Om een kwaliteitvolle en professionele hulpverlening te kunnen aanbieden, staat er een multidisciplinair team in voor de begeleiding van de kinderen, jongeren en hun ouders: kinderpsychiater, psychologen, orthopedagoog, maatschappelijk werkers en opvoeders. Indien nodig gaan we extern op zoek naar andere disciplines. Onze kijk op hulpverlening en de organisatie ervan vertrekt vanuit een systeemkijk. Elk kind wordt dan ook benaderd als lid van zijn gezin en ruimere context waarin hij/zij opgroeit. Iedereen maakt deel uit van en wordt beïnvloed door de maatschappij en zijn directe omgeving. Tegelijk heeft iedereen ook invloed op zijn omgeving. Voor elk kind en jongere spreken we een individueel hulpverleningstraject af. Hulpverlening is een dynamisch gegeven, overleg en afstemming met alle betrokken diensten en mensen is dan ook een hoeksteen van onze werking.

3. Vijf hulpverleningsmodules - zes luiken

3.1. vijf hulpverleningsmodules

Begeleidingscentrum Dennenhof biedt vijf hulpverleningsmodules aan:

 • •Verblijf
 • Residentiële opvang in een van onze 11 huizen die verspreid staan over acht locaties: Schilde, Schoten (kamertraining), Wuustwezel, Kapellen, Berchem, Ekeren, Gooreind, Nijlen.

 • •Dagopvang schoolaanvullend
 • Soms lukt het even niet op school voor een jongere, soms is er een extra vrije dag op school, soms is er gewoon wat extra rust nodig. In Harrera (onze schoolaanvullende dagopvang) vangen we dit soort gaatjes op.

 • •Dagopvang schoolvervangend
 • Voor de jongeren die we in De Speling opvangen en waar we vaak starten vanuit een niet schoolgaande positie, organiseren we aanpalend aan het gebouw van de verblijfsmodule gestructureerde dagactiviteiten (Picardie). Dit omhelst zowel schoolse- , atelierwerking als sociale vaardigheidtraining. Deze wordt steeds opgebouwd in functie van een streven naar een zo groot mogelijke reïntegratie in een regulier schooltraject.

 • •Ambulante begeleiding
 • Een verblijf is niet meer nodig of is gewoon niet aan de orde, maar toch is er hulp nodig. De cliënt verplaatst zich naar ons centrum waar we dan een gesprek of een training organiseren. Het kind of de jongere verblijft bij ons, maar ouders hebben toch nood aan extra ondersteuning en zij zijn in staat zich naar ons centrum of naar de leefgroep te verplaatsen.

 • •Mobiele begeleiding
 • Het kind of de jongere verblijft thuis, maar er is toch nog verdere opvolging gewenst waarvoor onze medewerkers naar het gezin zelf trekken. Het kind verblijft in ons centrum, maar ouders hebben daarbovenop nood aan thuisbegeleiding, ook dan kunnen wij ons naar het gezin verplaatsen.

  Al deze modules worden aangepast in functie van het hulpverleningstraject, ze worden ook meestal gecombineerd aangeboden. Het aanbod kan evenwel wijzigen in de loop van het hulpverleningstraject omdat ook de hulpvraag kan wijzigen in de loop van dat traject. Aanpassingen gebeuren steeds als gevolg van evaluatie van de voortgang van het traject en in overleg met alle partijen.

  3.2. Zes luiken

 • •Therapeutische leefgroepwerking
 • Een belangrijk deel van onze kernopdracht bestaat er in om deze kinderen en jongeren op een aangepaste manier te laten participeren in onze maatschappij. Daarom hebben we onze huizen allemaal gelokaliseerd in gewone woonwijken. Tegelijk stimuleren we hen om te participeren in de plaatselijke sociale activiteiten. De huizen zijn groot en aangepast aan de doelgroep. Om de sfeer in de leefgroep zo min mogelijk te laten lijken op een voorziening zijn ze beperkt gehouden tot maximum 10 kinderen en tegelijk hebben zo goed als alle kinderen een eigen kamer die ze zelf mogen inrichten naar hun smaak.

  Elk huis heeft zijn eigen team met opvoeders en huishoudster. Dit team wordt omkaderd door een maatschappelijk werker, groepschef, psycholoog of orthopedagoog (tevens teamverantwoordelijke) en psychiater.

 • •De kamertraining
 • We hanteren dezelfde hulpverleningsprincipes als in de leefgroepwerking, fundamenteel verschillend is evenwel dat de kamertraining een zuiver individuele begeleiding is en de finaliteit zelfstandig wonen is. In het kamertrainingscentrum leer je wat je moet kunnen om later op je eigen benen te kunnen staan: koken, wassen, je vrije tijd invullen, zelf op tijd uit je bed komen om naar school te gaan, toekomen met je centen, …. . Elke jongere heeft de beschikking over een eigen studio waarin hij/zij alle vaardigheden om alleen te kunnen wonen, kan oefenen. De groei naar zelfstandigheid gaat gepaard met groeiende vrijheden gekoppeld aan groeiende verantwoordelijkheden.

  Dit hebben we vorm gegeven door onze begeleiding op te splitsen in vier onderdelen:

 • ◦Kamertraining met nog een beperkte vorm van gemeenschappelijke ruimten en onmiddellijke nabijheid van opvoeders.
 • ◦Studiowerking – afzonderlijke studio’s op een andere locatie binnen ons centrum zijn gevestigd begeleid door opvoeders van het kamertrainingscentrum.
 • ◦Studiowerking – ingebed in een sociale woonwijk en waar de jongere eens de begeleiding stopt ook mag blijven wonen indien hij dat wenst.
 • ◦Mobiele nabegeleiding is mogelijk tot de leeftijd van 25 jaar.
 • •Gezinsbegeleiding
 • Ouders hebben met hun kind een onverbrekelijke band, het al dan niet fysiek aanwezig zijn, verandert daar niets aan. Deze band koesteren wij en vormt een fundament voor de gezonde ontwikkeling van elk kind. Alvorens de hulpverlening te starten, spreken we af hoe we de opvoedingsverantwoordelijkheid tijdens het verblijf in Begeleidingscentrum Dennenhof het best kunnen verdelen tussen de ouders en de voorziening. We gaan samen met de ouders op zoek naar handvatten die hen kunnen helpen om de opvoeding van hun kind maximaal in eigen handen te nemen of te houden. Als in de loop van het zorgtraject blijkt dat een definitieve terugkeer naar huis niet haalbaar is, gaan we samen op zoek naar het maximaal mogelijke.

 • •Schoolbegeleiding
 • Samen met de ouders wordt een geschikte school gezocht. Volgende criteria helpen ons in de zoektocht:

 • ◦de mogelijkheid van de school om met het specifieke gedrag dat het kind/de jongere stelt te kunnen omgaan.
 • ◦de schoolkeuze moet het kind of de jongere stimuleren om schoolse vooruitgang te willen maken.
 • ◦de schoolkeuze mag de continuïteit van de schoolloopbaan niet bemoeilijken.
 • ◦de nabijheid van de leefgroep.
 • De teamverantwoordelijken, die tevens psycholoog of orthopedagoog zijn, en de opvoeders houden nauw contact met de school om de evolutie op te volgen. Ze werken samen met de school om een specifieke aanpak uit te tekenen voor het kind of de jongere als dat nodig mocht blijken. Ook hier stimuleren we de actieve rol van de ouders door onder andere zelf naar oudercontacten en schoolfeesten te gaan.

 • •Individuele therapie
 • Indien de indicaties hiervoor aanwezig zijn, wordt onder supervisie van de psychiater en na voorafgaande toelating van de ouders, een individuele therapie opgestart. Dit kan zowel bij de interne als externe therapeuten.

 • •Dagprogramma voor niet schoolgaanden
 • We hebben twee types van niet schoolgaande jongeren: tijdelijk niet schoolgaand, langdurig niet schoolgaand.

 • ◦Tijdelijk niet schoolgaand:
 • Soms kan een jongere eventjes niet naar school of kan hij niet voltijds naar school. Hiervoor hebben we een werking opgezet, Harrera genaamd. Aan de hand van korte trajecten worden doelstellingen gerealiseerd om een onmiddellijk terugkeer naar de school na te streven. Deze trajecten worden opgemaakt volledig op maat van de jongere. Harrera is gevestigd op de zorgboerderij van Meander te Kapellen.

 • ◦Langdurig schoolgaand:
 • Dit aanbod is in de eerste plaats bedoeld voor de jongeren die verblijven in De Speling en in hoofdzaak een autismeproblematiek hebben. De werking wordt ook uitgebouwd in de gebouwen van De Speling. Het leertraject dat volledig op maat wordt uitgewerkt, kan bestaan uit: maatschappelijke redzaamheid, zelfredzaamheid, atelierwerking, klaswerking ter bevordering van de cognitieve mogelijkheden, werkactiviteiten als oefening van beroepsvaardigheden en een goede werkhouding, daar waar mogelijk werken op een externe stageplaats of vrijwilligerswerk.

  <